Kleopatra (Bess Roche), Oleg Leonidovich (David Clayton)