Stan (Huw Brentnall), Borjigin (Wenquan Yu), Jingle (Steve Hanzheng Wu)